Master Thesis Project Collaboration Wanted

Name
Simon Schroeder
University
Copenhagen Business School (CBS), DK
Degree & Study program
Master in HRM cand.soc.
Category
Organization development & HR
Keywords
Change management
Proposal
Hvem er vi? Vi er to engagerede og fagligt stærke studerende fra CBS, som læser Cand. Soc. HRM og skal påbegynde vore speciale efter januar. Vi har tidligere læst på RUC og Århus universitet, hvor vi udover et fagligt relevant grundlag, har indgået i succesfulde projektsamarbejde med virksomheder som en del af undervisningen. Hvad er det vi vil? Vi interesserer os for strategisk forandring og kunne med vores speciale godt tænke os, at undersøge nogle af de forandringsprocesser der sker i en virksomhed, når en ny strategi skal indføres. Via vores studier og gennem orientering i litteraturen opleves den lineære forandringsproces som meget udbredt. Med den lineærer proces tænker vi på en forandringsproces, der er planlagt med bestemte mål fra toppen af. Vi er dog interesserede i at undersøge, hvordan implementeringen af forandringer foregår bedst muligt med en bevidsthed om, at der kan være meget forskellige definitioner af succesfulde forandringer. Vi ønsker derfor at anlægge et processuelt perspektiv på forandringsledelse, hvor vi er interesseret i at se mere cirkulært på forandringsprocesser, hvor ikke kun top-down processer men også buttom-up processer gør sig gældende. Herudover er det interessant at overveje om forandringen kun er en succes, hvis målet med forandringsstrategien opnås eller om forandringsprocessen i sig selv kan være værdiskabende. Dermed stammer vores interesse for forandringsprocesser og strategiimplementering fra en teoretisk baseret undren suppleret med artikler, der omtaler den store andel af mislykkede forandringsprocesser i det danske erhvervsliv. Dette vil vi meget gerne undersøge nærmere i et tæt samarbejde med en virksomhed, der gennemgår relevante dybereliggende forandringer. Hvad kan vi tilbyde? Vi ønsker at lave et empiri-drevet speciale, hvor det er den pågældende virksomhed og jeres kontekst, der vil være styrende for vores undersøgelse. Det betyder, at det er den virkelighed vi oplever i jeres virksomhed, der bestemmer hvilke problemstillinger vi vælger at belyse med det formål at kunne bidrage med værdifulde perspektiver, som kan anvendes fremadrettet i et videre arbejde med de pågældende forandringsprocesser. Derfor vil specialet ikke været drevet af et ønske om, at afprøve bestemte teorier i praksis, men at belyse virksomhedens kontekst ved hjælp af relevante teorier og empiriske undersøgelser, der tilsammen kan give en værdifuld indsigt i handlingsmuligheder for virksomhedens håndtering af eventuelle udfordringer i forandringsprocessen. Dette bygger på en stærk overbevisning om, at “best practice” ikke gør sig gældende, men at vores undersøgelse og eventuelle løsningsforslag skal tilpasses den kontekst vi befinder os i. Vi vil også meget gerne på baggrund af specialet og når processen er ovre, tilbyde at fremlægge vores pointer for relevante personer i jeres virksomhed, så specialets resultater har mulighed for at bidrage til yderligere værdiskabelse for jeres virksomhed. Hvad forventer vi af jer og undersøgelsesdesignet? Vi forventer et produktivt samarbejde, hvor vi selvfølgelig er bevidste om, at I har en travl hverdag, hvor tid er en væsentlig faktor. Derfor vil vi også prioritere, at vi anvender jeres tid så produktivt som muligt, hvor der er et klart formål for alle møder og andre aktiviteter, der kræver jeres opmærksomhed. Med dette in mente håber vi på, at vi kan få adgang til de relevante dokumenter, som findes på området indenfor jeres forandringsproces. Herudover forventer vi at afholde en interviewundersøgelse, da en af præmisserne for vores interesse indenfor forandringsprocesser netop går på, hvordan de strategiske initiativer udmønter sig i en reel adfærdsændring hos medarbejderne, hvilket kræver indsigt i medarbejdernes livsverden. Udover at interviewe medarbejdere, ville det også være interessant at interviewe forskellige ledelseslag i organisationen, som har været berørt af forandringsprocesserne. Det er for tidligt at fastlægge hvilke yderligere undersøgelsesmetoder, der vil være relevante, da det afhænger meget af den præcisering af jeres kontekst, der vil finde sted efter vi har indgået en dialog om speciale-samarbejde. Potentielle overvejelser kan dog gøres i forhold til enkelte observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser, hvilket kun praktiseres, hvis det giver mening for afdækningen af problemstillingens kontekst.

Contact details

Available only for registered and verified users

  • Email
  • CV
  • Thesis starting date
  • Internship starting date
Register Now